Annons:
Etiketterartiklarhästhälsa
Läst 3144 ggr
Linnea
2009-10-14, 11:15

Sjukdomar: Botulism

Botulism är en dödlig förgiftning som kan drabba både däggdjur och fåglar.

Symtom

De vanligaste symtomen är:

  • muskeldarrningar
  • stel gång
  • svårigheter att äta och svälja
  • nedsatt muskelspänning i tunga och svans
  • muskelfascikulationer i de stora muskelgrupperna förekommer
  • ibland kan hästen ha svårigheter att hålla upp huvudet
  • nedsatt pupillreflex, förstoppning och utspänd urinblåsa

Muskelförsvagningen tilltar efterhand och kan slutligen inte resa sig och dör i andningsförlamning eller cirkulationssvikt inom 48-72 timmar.

Smittämne

Botulism orsakas av en bakterie som heter Clostridium botulinum som producerar ett stakrt nervgift, botulinumtoxin. Bakterien finns i jord och den kan vid gynnsamma förhållanden, framförallt i syrefri miljö, bilda sporer och toxin. Sporbildning är ett sätt för bakterien att överleva vid tuffa yttre förhållanden. Toxinet är ett av de mest potenta som finns och ytterst små mängder krävs för att orsaka sjukdom. Det finns åtta olika typer av botulinumtoxiner diagnostiserade i världen. I Sverige har endast typ B hittats hos häst.

Smittvägar

Den vanligaste infektionsvägen vid botulism hos vuxna hästar är utfodring med förorenat inplastat vallfoder. Om döda djur eller jord kommer med i ensilaget vid inplastning ges bakterien goda förutsättningar för att växa till. Under vissa förutsättningar kan Clostridium botulinum bilda toxin som fördelas ut i balen.
En annan inkörsport för bakterien kan vara via sticksår eller hos nyfödda föl med navelinfektion, men dessa infektionsvägar är mindre vanliga. En ytterligare möjlig infektionsväg är att bakterien kommer ner med födan och toxin bildas i hästens tarm. "Shaker foal syndrome" är exempel på toxinbildning i tarmen.

Patogenes

Hästen är extremt känslig för botulinumtoxin. Giftet påverkar nervsystemet och orsakar en tilltagande förlamning där hästens andningsmuskulatur drabbas i sjukdomens slutskede. Toxinet påverkar funktionen i de kolinerga motorändplattorna mellan nerv och muskel vilket orsakar en slapp paralys. Botulinumtoxinet påverkar först de stora nervernas utåtgående funktion, vilket visar sig som en symmetrisk muskelsvaghet med nedsatt tonus i tunga, ögonlock och svans (Jämför stelkramp där svansen hålls rakt och en muskelanspänning finns).

Diagnos

Definitiv diagnos kan bara ske på laboratorium genom påvisande av botulinumtoxin i blod, mag-tarminnehåll eller foder. På grund av flera faktorer kan giftet vara svårt att hitta, varför endast ett fåtal fall kan verifieras.

För att fastställa om ett djur förgiftats av botulinumtoxin tas serum och/eller maginnehåll från det sjuka djuret. Även foder eller obduktionsmaterial, från döda hästar, kan analyseras. Prover injiceras sedan på möss. Vid närvaro av toxin i provet utvecklas specifika symtom hos mössen. Analysen tar minst en vecka att genomföra. Idag finns inga andra alternativ för att ställa diagnosen botulism. Forskning pågår bland annat vid SVA för att i framtiden kunna påvisa botulinumtoxin med kemiska metoder.

Detta innebär att man inte kan vänta på en diagnos innan man börjar behandla, sjukdomen dödar fortare än vad man kan ställa en diagnos.

Behandling

Insjuknade hästar ges understödjande behandling och noggrann tillsyn. De ska avlivas om djurskyddsskäl föreligger. Antitoxin finns bland annat i USA och kan skydda hästen om det sätts in tidigt i sjukdomsförloppet innan hästen blir liggande. Antitoxin har endast verkan på fritt cirkulerande toxin, vilket innebär att ju tidigare det sätts in desto mer toxin kan bindas och chansen till överlevnad ökar.

Profylax

Idag utfodras allt fler hästar i landet med inplastat vallfoder. Ensilage/hösilage är, rätt framställt och hanterat, ett bra foder med hög smaklighet för hästar. Det är som alltid viktigt att endast utfodra med foder av god kvalitet. Man ska kassera ensilagebalar med tecken på mögel, fynd av kadaverdelar eller andra förändringar, till exempel avvikande lukt.

Det är viktigt att obrutna ensilagebalar förvaras så att hål på förpackningen inte uppkommer. Förslagsvis till exempel under tak eller med nät över och stående på en hårdgjord yta, till exempel betongplatta. En öppnad ensilagebal skall konsumeras inom två till tre dagar beroende på omgivningstemperatur. Hög torrsubstanshalt hämmar bakterietillväxt men mögelsvampar är inte lika känsliga. Torrsubstanshalten i hösilage är vanligtvis >60 procent.

I USA och Australien har man under många år vaccinerat hästar mot botulism av typ B med god effekt. Samma vaccin används i Sverige på generell licens. Rekommendationen för grundvaccinering är tre vaccinationer med en månads mellanrum, åtföljt av årlig revaccinering. Fullgott skydd kan förväntas två veckor efter den tredje vaccinationen.

Prognos

Dödligheten hos drabbade hästar är hög, upp till 90%.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA

Skynda långsamt så går det fortare Sajtvärd på Fälttävlan

  • Redigerat 2022-08-19, 11:01 av Niklas
Annons:
Upp till toppen
Annons: